Info voor gasten

Per 25 september 2021 zijn de diensten weer voor iedereen toegankelijk.

Kerkdiensten.

Er is aangekondigd door de Rijksoverheid dat enkele belangrijke maatregelen tegen het coronavirus vanaf komende zaterdag, 25 september, zullen worden gestopt. Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een advies aan de kerken in Nederland gedaan hoe hier verstandig mee kan worden omgegaan. Het advies komt er op neer dat inderdaad de tot op heden gehandhaafde 1,5 meter onderlinge afstand kan komen te vervallen. De kerken worden echter wel opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen en aandacht te hebben voor kwetsbare personen. Tot op heden heeft de gemeente De Lichtbron het advies van de CIO steeds gevolgd. Het is logisch om dat nu ook te doen.

De coördinatiecommissie binnen onze gemeente heeft, samen met de kerkenraad nagedacht en gediscussieerd over hoe binnen onze gemeente met deze nieuwe situatie moet worden omgegaan. Hierbij gaat het al heel snel over twee belangrijke zaken:

  1. hoe gaan wij om met gemeenteleden/gasten die zich bewust niet laten vaccineren. Er zal bij de deur namelijk niet worden gevraagd om een vaccinatiebewijs;
  2. en hoe gaan wij om met gemeenteleden/gasten die tot een kwetsbare groep behoren en die er van uit mogen gaan dat ze veilig een kerkdienst kunnen bezoeken.

Het is niet gemakkelijk om hier snel een standpunt over in te nemen. De volgende spelregels en maatregelen zullen de komende tijd voor onze gemeente worden gehanteerd:

  • Bij de ingang wordt niet gevraagd naar een coronatoegangsbewijs (CTB) zoals dat bijvoorbeeld wel gevraagd wordt bij evenementen.  Een CTB past namelijk niet bij het karakter van kerkdiensten omdat iedereen zonder meer toegang moet hebben tot kerkdiensten.
  • Het aanmeldsysteem wordt niet meer gebruikt en iedereen kan zonder een reservering weer een kerkdienst bezoeken. Ieder blijft wel zoveel mogelijk op de plaats in de kerk zitten. De stoelen worden zoveel als mogelijk weer in de kerkzaal geplaatst. Hierbij is een foto geplaatst van de situatie in de kerkzaal zoals deze nu weer is ingericht. Er is meer ruimte gelaten tussen de rijen waardoor niet de hoeveelheid plaatsen gehaald worden die wij ooit gewend waren.
  • Aan de zorg voor kwetsbare mensen wordt als volgt invulling gegeven: bij de ingang van de kerkzaal worden een stapel papieren met daarop een rood kruis neergelegd. Kerkbezoekers die graag wat meer afstand willen houden omdat ze nog niet helemaal zeker zijn, kunnen zo’n papier met rood kruis op de stoel naast hun zitplaats neerleggen. De stoel naast deze persoon blijft op die manier onbezet. Dat zelfde vragen wij van kerkbezoekers die zich (nog) niet hebben laten vaccineren.  Op deze manier wordt er afstand gehouden daar waar het nodig of gewenst is en mag ieder ervan uit gaan dat hij/zij veilig een kerkdienst kan bezoeken. Niemand wordt ‘veroordeeld’ omdat hij/zij van een medekerkganger vraagt (door het plaatsen van een rood kruis) om wat meer afstand te houden. Dit hebben wij namelijk voor onze broer en/of zus in het geloof, over.
  • De basisregels worden in stand gelaten. Deze regels zijn inmiddels bij iedereen bekend (handen wassen, geen handen schudden, thuis blijven bij klachten, enzovoort).
  • Gelukkig mag er weer worden gezongen in de kerk. Echter, de onderlinge afstand is straks weer kleiner. Wij zullen de predikanten die bij ons voorgaan vragen, terughoudend om te gaan met veel coupletten laten zingen van een lied. Er zal zo goed mogelijk worden geventileerd.
  • De postvakjes en de kapstokken kunnen weer gebruikt worden.

Al met al is gezocht naar een oplossing waarbij zoveel mogelijkheid wordt terug gekeerd naar ‘het oude normaal’. Maar er is ook getracht zoveel mogelijk veiligheid te bieden aan iedereen. Het is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om hier zorgvuldig mee om te gaan. Wij gaan er vanuit dat ieder deze verantwoordelijkheid oppakt.

De nieuwe regels gaan de eerstvolgende zondag (26 september) al in. Het is moeilijk te voorspellen hoe het allemaal loopt. Als het nodig is, zullen er nog aanpassingen worden gedaan.

De kerkenraad hoopt dat iedereen nu weer gebruik maakt van de mogelijkheid om als gemeente samen te komen en onze God te ontmoeten in de eredienst.

De kerkenraad hoopt om gezegende erediensten in de toekomst